بال شوق


علی در لفظ ناید
چون
مگر دریا رود در کوزه تنگی
علی بابی است
اما باب شهر علم
علی گویا که قدرش را
غدیر خم می داند
چو من ذرات بی پروا
به بال شوق می آید
ورای اوج عشق اما
چه می داند
نشانی هست
از مهر علی آنجا

شبنم شیروانی

علی (ع)

رهبر ستوار علی، مخزن اسرار علی

ای گل بی خار علی، زینت این دار علی

دیده ما سوی توست ،عاشق آن خوی توست

بسته و دلجوی توست، سرور و سردار علی

شیر دلاور تویی، ساقی کوثر تویی

یار پیمبر تویی ،حیدر کرار علی


دشمن با طل شدی، محرم عاقل شدی

دلبر هر دل شدی یار وفادار علی


بذر وفا کاشتی در طبق انباشتی

نزد خدا داشتی هدیه ایثار علی


قرب خدا خواستی صدق و صفا راستی

ظلم جهان کاستی اسوه ابرار علی


حد تو زدی بر خسان یاور آن بی کسان

هم به عمل هم لسان لشکر جرار علی


سوختی از ظلم دهر ،زد به سرت تیغ زهر

کشته بی چون قهر، عاشق قهار علی


طفل جهالت شبی ریخت بجانت تبی

غرق صفای نبی، یاور غمخوار علی


بخشش تو بی حساب، مهر تو شد بی جواب

دهر ندیده ست بخواب چون تو به تکرار علی


لطف خدا شاملت، قرب خدا حاصلت

کنیه تو قابلت ،سرمد اخیار علی


صد صلوات و درود بهر خدایش سجود

آل علی را که بود سرور احرار علی


دست برآور دلا، کن به علی اقتدا

او که بود پیشوا، محور اشعار علی

شبنم شیروانی