بال شوق


علی در لفظ ناید
چون
مگر دریا رود در کوزه تنگی
علی بابی است
اما باب شهر علم
علی گویا که قدرش را
غدیر خم می داند
چو من ذرات بی پروا
به بال شوق می آید
ورای اوج عشق اما
چه می داند
نشانی هست
از مهر علی آنجا

شبنم شیروانی

دیدگاهتان را بنویسید